Tunnuslukujen laskentakaavat

Osake- tai yrityskohtaisia tunnuslukuja käytetään osakkeen arvostuksen selvittämisessä, sekä vertailussa muihin yrityksiin. Jotkin arvostusluvut kertovat puhtaasti osakkeen yli- tai aliarvostuksesta, kun toisilla mitataan yrityksen toiminnan tehokkuutta ja tuloksentekokykyä.

Otan mielelläni vastaan kommentteja, kritiikkiä ja ehdotuksia tästä uudesta osiosta, ota yhteyttä vaikka palautelomakkeella.

Osakkeen arvostusta kuvaavat tunnusluvut

P/E-luku (Price per Earnings, PE)

P/E-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta. Mitä korkeampi P/E-luku, sitä kalliimpi osake on suhteutettuna tuloksentekokykyynsä. Lukuarvona PE-luku kertoo kuinka monta vuotta kestää, että yritys tekee osakekurssinsa verran tulosta. Usein yritykset jaetaan kasvuyhtiöihin ja arvoyhtiöihin PE-luvun mukaan. Kasvuyhtiölle tyypillinen PE-luku on usein lähempänä 20 tai ylikin, kun taas arvoyhtiöllä pe-luku pyörii usein 10 tienoilla.

P/E-luvun laskentakaava

P/B-luku (Price per Book Value, PB, P/BV, PBV)

P/B-luku kuvaa osakekurssin suhdetta omaan pääomaan per osake. PB-luku kertoo osakkeen hinnoittelusta yrityksen tasearvoon verrattuna. Mikäli P/B-luku on tasan 1 on yrityksen markkina-arvo sama kuin yrityksen oman pääoman tasearvo. PB-luvun käyttö yksinomaan osakkeiden vertailussa on haastavaa, koska laskennassa käytetään yrityksen kirjanpidollisia lukuja. Myöskään absoluuttinen lukuarvo ei sinällään kerro suoraan yli- tai aliarvostuksesta, sillä yrityksen pääomantuottokyky ja kasvu vaikuttavat vahvasti PB-lukuun.

P/B-luvun laskentakaava

P/S-luku (Prices per Sales, PS)

P/S-luku kuvaa osakkeen hintaa yrityksen toiminnan laajuuteen verrattuna. PS-luku soveltuu parhaiten saman osakkeen arvostuksen tarkkailuun. Koska eri yrityksillä ja etenkin eri aloilla liikevoittoprosentit vaihtelevat huomattavasti ei PS-lukua voi sinällään käyttää suoraan eri yritysten vertailuun. PS-luvun parhaimpia puolia on sen luotettavuus. Luvun laskentaan ei vaikuta kirjanpidolliset varojen arvostukset tai erilaiset muut tilitekniset seikat.

P/S-luvun laskentakaava

Yrityksen maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut

Current ratio

Tilinpäätöksen rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen. Tunnusluku kuvaa yrityksen maksukykyä suoriutua lyhytaikaisista veloistaan. Quick ratiota laajempana lukuna Current ration suhdeluvut luokitellaan yleisesti seuraavasti: hyvä = yli 2, tyydyttävä = 1 - 2, heikko = alle 1. Luku soveltuu lähinnä saman toimialan yritysten vertailuun, mutta sitä käytetään myös eri toimialojen yritysten vertailuun.

Current ration laskentakaava

Quick ratio (acid test, happotesti)

Maksuvalmiussuhde Quick ratio lasketaan suhteuttamalla yrityksen rahoitusomaisuus lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusomaisuuteen lasketaan mukaan rahat, pankkisaamiset, saamiset, sekä rahoitusarvopaperit. Luku kuvaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan omaisuudellaan. Quick ration lukuarvolla 1 yrityksen rahoitusomaisuus ja lyhytaikaiset velat ovat samansuuruiset. Yleisesti suhdeluvut luokitellaan seuraavasti: hyvä = yli 1, tyydyttävä = 0,5 - 1, heikko = alle 0,5. Tunnusluku soveltuu lähinnä saman toimialan yritysten vertailuun, sekä yksittäisen yrityksen maksuvalmiuden tarkkailuun.

Quick ration laskentakaava

sivun alkuun

$   £   ¥